STATUT LEGAL

Worldwide Seafarers’ Association 

Traducere în limba Română: Asociația navigatorilor din întreaga lume

CAP.I Denumirea, natura juridică, sediul, durata de funcționare

Art.1 ASOCIAȚIA Worldwide Seafarers’ Association numită în continuare Asociație, este persoană juridică romană de drept privat cu scop nepatrimonial, înființată conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.
(2) Asociația poate înființa filiale și sucursale sau poate deschide birouri în tara sau străinătate.
Asociația se poate afilia la federații sau confederații din tara sau străinătate.

Art.4 Asociația va funcționa pe termen nelimitat, dizolvarea și lichidarea sa făcându-se în condițiile
legislației în vigoare și a prezentului statut.

CAP.II Scopul și obiectivele Asociației

Art.5 Scopul asociației este de a apăra drepturile navigatorilor din întreaga lume precum și de a susține și promova interesele acestora.

Art.6 Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective cum ar fi:
a) Apărarea drepturilor membrilor Asociației în relațiile acestora cu terți, inclusiv în relațiile cu organismele naționale și internaționale;
b) Susținerea și promovarea intereselor membrilor Asociației atât la nivel național cat și internațional;
c) Reprezentarea intereselor și problemelor membrilor Asociației în fața altor organisme naționale sau internaționale, pentru realizarea misiunii și a scopului Asociației;
d) Identificarea și realizarea unui set de beneficii la care membrii Asociației să aibă acces;
Statut – Worldwide Seafarers’ Association 2 din 6
e) Reprezentarea pe plan intern și extern a pozițiilor, intereselor și problemelor membrilor săi, inclusiv prin stabilirea de legături între membrii Asociației și diferite instituții, presă și public;
f) Asigurarea unor relații intersectoriale cu asociații sau organizații naționale sau internaționale care își desfășoară activitatea în sectorul maritim sau în sectoare conexe acestuia pentru reprezentarea pozițiilor, intereselor și problemelor membrilor Asociației în relația cu membrii respectivelor asociații sau organizații.
g) Valorificarea și gestionarea resurselor financiare existente, precum și atragerea de noi resurse financiare pentru realizarea obiectivelor Asociației;
h) Educarea și dezvoltarea profesională a membrilor Asociației;
i) Asociația se va putea înscrie și/sau afilia la alte asociații și/sau organizații naționale și/sau internaționale al căror obiect de activitate este identic, similar sau conex.
j) Identificarea unor posibili colaboratori precum și încheierea unor contracte de colaborare, cu orice organisme naționale sau internaționale, care servesc atingeri scopurilor și obiectivelor Asociației.
k) Acordare de sprijin și asistență familiilor membrilor Asociației în perioadele când membrii Asociației sunt ambarcați sau muncesc în activități specifice domeniului maritim.

CAP.III Patrimoniul și sursele de venituri ale asociației

Art.7 La data constituirii, patrimoniul Asociației este de 200 lei, destinat de membrii, prin actul de constituire.

Art.8 Veniturile Asociației provin din:
a) cotizațiile membrilor;
b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
c) dividendele societăților comerciale înființate;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări sau legate;
f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.

Art.9 (1) Asociația poate deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislației în
vigoare.
(2) Operațiunile financiare se vor putea face cu semnătura Președintelui sau a persoanei desemnate, în
mod expres, prin împuternicire scrisă.

CAP.IV Membrii Asociației

Art.10 Asociația are în componență sa următoarele categorii de membri:
a) membri activi;
b) membri de onoare.

Art.11 (1) Membrii activi se numesc prin decizia Consiliului Director în urma analizei cererii de aderare. Membrii care au luat parte la constituirea Asociației sunt membri activi în baza statutului.

Art.12 La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de
onoare acelor persoane care au adus o contribuție importantă la dezvoltarea Asociației.
Statut – Worldwide Seafarers’ Association 3 din 6

Art.13 Toți membrii au următoarele drepturi:
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepția membrilor de onoare;
b) să participe la activitățile organizate de Asociație, în condițiile stabilite de Consiliul Director;
c) să propună masuri de îmbunătățire a activităților și de realizare a obiectivelor Asociației;
d) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociației și să primească în același timp informațiile solicitate;
e) să utilizeze baza materială și informațională a Asociației;
f) să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociație și destinate membrilor;

Art.14 Toți membrii, cu excepția celor de onoare au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile statutului și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
b) să plătească cotizația stabilită de Consiliul Director;
c) să acționeze pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
d) să respecte standardele și recomandările Asociației;

Art.15 Pierderea calității de membru se realizează dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:
a) neplata cotizației. Pierderea calității se realizează la propunerea Consiliului Director prin hotărâre a Adunării Generale, fiind precedată de o suspendare a drepturilor pentru o perioada de 6 luni;
b) la cererea persoanei. Pierderea calității de membru se realizează automat la momentul înregistrării cererii, în lipsa unor dispoziții contrare;
c) prin săvârșirea de fapte care aduc atingere intereselor și prestigiului Asociației sau prin încălcarea prevederilor statutului Asociației. Pierderea calității se realizează la propunerea Consiliului Director prin hotărâre a Adunării Generale pe baza unor probe constatatoare.

CAP.V Conducere, administrare și control

Art.16 Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz.

A. Adunarea Generală

Art.17 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, formată din totalitatea membrilor activi, având fiecare câte un singur vot.

Art.18 (1) Adunarea Generală se va întruni o data pe an în ședință ordinară, urmând ca de fiecare dată
când este necesar să se convoace ședință extraordinară.
(2) Convocarea Adunării Generale se va face de către Președinte, membrii Consiliului Director sau cel
puțin ¼ din membrii activi stabilindu-se data exactă și ordinea de zi a ședinței.

Art.19 (1) Adunarea Generală este legal constituită în prezenta a jumătate plus unu din totalul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți.
(2) Hotărârile de modificare a statutului, dizolvarea și lichidarea se vor lua cu votul a doua treimi din
totalul membrilor Adunării Generale a Asociației.
(3) Membrii Adunării Generale pot participa la ședințe prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace similare de comunicație, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele și fiecare
Statut – Worldwide Seafarers’ Association 4 din 6
membru care participă astfel va fi considerat prezent și va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota.
(4) Membrii Adunării Generale își pot exercita votul prin împuternicire scrisă acordată unui alt membru al Asociației sau unei alte persoane. Consiliul Director va pune la dispoziția membrilor un model de împuternicire prevăzută la alineatul precedent.
(5) În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 7 zile cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora inclusiv în cazurile prevăzute la alin.2 și 3.

Art.20 (1) Adunarea Generala are următoarele atribuții:
a) modifică actele constitutive ale Asociației;
b) aprobă strategia și politica propuse de Consiliul Director;
c) aprobă Regulamentul Intern al Asociației și orice alte acte interne de organizare;
d) alege și revocă Consiliul Director, Președintele și Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz;
e) stabilește criteriile de aderare și excludere din Asociație;
f) aprobă bugetul anual și execuția bugetară din anul anterior;
g) stabilește cuantumul și periodicitatea plății cotizației;
h) aprobă raportul Consiliului Director si, respectiv, al Cenzorului sau al Comisiei de Cenzori, după caz, de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
i) aprobă organigrama Asociației;
j) hotărăște înființarea de filiale sau sucursale, precum și afilierea la federații și confederații
k) aproba dizolvarea Asociației și numește lichidatorii și stabilește destinația bunurilor la dizolvare;
l) îndeplinește, în vederea atingerii scopului Asociației, orice alte activități permise de prezentul statut sau de lege.
(2) Adunarea Generală își poate delega o parte din atribuții către Consiliul Director.

B. Consiliul Director

Art.21 (1) Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociației.
(2) Consiliul Director este alcătuit din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea realegerii:
a) Președinte;
b) Vicepreședinte;
c) Secretar;
(3) Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

Art.22 (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale, ședințele extraordinare
convocându-se de fiecare dată când este necesar.
(2) Modul de convocare și procedurile se vor detalia în Regulamentul Intern al Asociației.

Art.23 (1) Ședința Consiliului Director este legal constituită în prezenta a jumătate plus unu din totalul
membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți.
(2) Membrii Consiliului Director pot participa la ședințe prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace similare de comunicație, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele și fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent și va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota.
Statut – Worldwide Seafarers’ Association 5 din 6

Art.24 (1) Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) stabilește strategiile si politica Asociației pentru a duce la îndeplinire scopul și obiectivele Asociației, astfel cum sunt prevăzute în prezentul statut;
b) organizează convocarea Adunării Generale și pregătește agenda acesteia;
c) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget și execuția bugetară;
d) hotărăște angajarea patrimoniului Asociației și dă socoteală de actele sale în fața Adunării Generale;
e) aprobă acceptarea donațiilor și legatelor condiționate;
f) stabilește grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă și nivelul remunerației colaboratorilor;
g) îndeplinește atribuțiile stabilite de către Adunarea Generală;
h) modifică sediul asociației;
i) admite sau respinge cererile de aderare.
(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Director va putea folosi și personal remunerat, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.

Art.25 Președintele este ales pe o perioadă de 4 ani și are următoarele atribuții:
a) acționează în conformitate cu strategia și politica propusă de Consiliul Director și cu cunoștință de cauză a acestora;
b) reprezintă Asociația în relațiile cu terții și în acțiunile în justiție;
c) încheie în numele și pe seama Asociației acte juridice de dispoziție sau administrare.
d) prezidează ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director;
e) exercită întreaga sa autoritate și competentă pentru a determina înfăptuirea scopului și obiectivelor Asociației.
f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;

C. Cenzorul / Comisia de Cenzori

Art.26 Numirea unui cenzor este obligatoriu doar în situația în care asociația va avea mai mult de 15 membrii activi. În situația în care Asociația va avea mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

Art.27 Cenzorul sau Comisia de Cenzori, după caz, este organul de control financiar intern al Asociației fiind numit in funcție de către Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. După numire, Cenzorul se bucură de independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Art.28 Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din membrii Asociației iar cel puțin unul este expert contabil sau contabil autorizat în condițiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.29 (1) Pentru activitatea depusă, cenzorii pot primi o îndemnizație.
(2) Cenzorul poate renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor.
(3) În caz de indisponibilitate, atribuțiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Adunării
Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea cenzorului.

Art.30 În realizarea competenței sale, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;
Statut – Worldwide Seafarers’ Association 6 din 6
c) poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Art.31 Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea
Generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

CAP.VI Dispoziții finale

Art.32 (1) Dizolvarea și lichidarea Asociației se face în situațiile prevăzute de lege.
(2) Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare, către o persoană juridică nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociației, se decide de către Adunarea Generală prin votul majorității simple a membrilor prezenți.
Art.33 Modificările și completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condițiile legii și a prezentului statut. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislația în vigoare.
Art.34 Prezentul statut a fost redactat în 8 (opt ) exemplare, fiecare cu valoare de original.

 

Statut-WWSA –